صفحه اصلی
 

انجمن متخصصین آب و فاضلاب به دنبال تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی با شرکت کارشناسان و متخصصین آب و فاضلاب و با نظارت نمایندگان وزارت کشور در تاریخ 08/12/1375 رسمیت قانونی یافت و این انجمن اولین تشکل غیر دولتی در بخش آب و فاضلاب در سطح کشور می باشد.
اساسنامه و صلاحیت اعضای هیأت مدیره در تاریخ 10/11/1377 توسط کمیسیون ماده 10 وزارت کشور تأیید و پروانه ی فعالیت انجمن صادر گردید.

معرفی اهداف انجمن

هدف از تأسیس انجمن متخصصین و فاضلاب ایجاد نهادی غیر دولتی و فراگیر، صنفی،علمی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که بتواند فضاساز مشارکت و همکاری تمامی دست اندرکاران صنعت آب و فاضلاب در جهت پیشبرد اهداف این صنعت باشد و در همین راستا کلیه متخصصین فعال در بخش های دولتی، دانشگاهی و خصوصی شامل پیمانکاران، مشاوران و سازندگان می توانند عضو این انجمن باشند.
در ماده 5 اساسنامه اهداف این انجمن به صورت زیر تعریف شده است :
ارتقای سطح ملی ظرفیت های علمی، صنعتی، اقتصادی و مدیریتی در صنعت آب و فاضلاب از طریق کمک به:
1 – تبادل اطلاعات و تجارب در سطح ملی و بین المللی بین کارشناسان و مدیران ذیربط فعالیت های آب و فاضلاب.
2 – ارتقای سطح عمومی فرهنگ در ارتباط با محیط زیست.
3 – گسترش و تعمیم پژوهش و تحقیق در ارتباط با علوم و تکنولوژی های ذیربط آب و فاضلاب.
4 – ارزیابی کیفیت و بهبود استانداردهای خدمات آب و فاضلاب. 


آدرس : تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان مفتح شمالی ، کوچه دهم ، شماره دو ، واحد بیست و سه
تلفن: 88522460-021                                                                                                                    فکس:88757638-021

 

تبلیغات